Categories
Notícies Trasllat Besòs

Informació general: Trasllat Besòs

Última Junta d’Escola dia 16 d’Abril del 2015

Resum històric a càrrec del rector Enric Fossas (l’UPC ha tingut diversos rectors en aquest període):

2007: Acord 69 al Consell de Govern(CdG) on s’aprova la construcció del Campus Besòs.

2010: Acord al CdG on s’aprova la superfície del Campus(7 edificis amb noms A, B, C, D, I, J i K)

2011: Acord UPC amb la Generalitat pel trasllat dels graus i màsters EUETIB i ETSEIB entre 2012-2015

2012: Acord UPC-Generalitat per aprovar la construcció, i infrastructures.cat s’afegeix al procés. Rectorat aprova el protocol i la signatura.

2013:   – Ratifiació del protocol i del conveni

– UPC aprova l’empresa constructora (infraestructures.cat).

– Conveni entre institucions (Generalitat, UPC, Administracions locals, SEIB, Fundació Be-tech…).

– Es desenvolupen les obres dels edificis A,C, i I (han de estar acabades per desembre 2015).

Juliol 2013: Seu a l’EUETIB on hi ha un acord per presentar les factures. S’haurien de pagar 500.00 euros/semestre si no es trasllada Juliol 2015. El trasllat EUETIB s’ha de dur a terme per no tenir penalització econòmica.

2015: Es modifica l’acord pel desembre 2015. Està previst començar el curs 2016-2017. Per tant el setembre 2016 l’edifici de l’EUETIB ha de quedar buit.

2011-2015: Construcció de la major part dels edificis del nou Campus.

Actualment com el rector ha portat i està portant el tema del Campus Besòs:

  • La UPC ha de “complir les promeses que ha fet”.
  • Que ningú que estigui a l’EUETIB i que vingui de diputació perdi el lloc de treball (acord setembre 2014).
  • Procés de selecció del nou director dintre de la propia UPC.

Director designat: Xavier Gil, actual director de l’EUETIB.

  • Es crea comissió entre Generalitat i UPC per triar responsable de projecte, fer memòria econòmica, gestionar PAS, garantir la bona gestió econòmica, acordar memòria, elaborar normatives acadèmiques, fer seguiment de les obres de l’edifici A (subvencionada en part pel Fons Europeu de Desenvolumapent Regional), plantejar logística trasllat i ocupació de nous espais.
  • S’obren diàlegs amb les direccions de l’ETSEIB-EUETIB sobre el repartiment de graus i màsters.

Nou Campus Besòs:

  • Es preveu residència per estudiants.
  • Docència: 500 PDI
  • 4000 estudiants (3100 grau, 250 màster, la resta doctorat)
  • Graus: Materials i Química (ETSEIB), tota l’EUETIB (Química, Energia, Mecànica, Elèctrica, Industrial-automàtica) i Física (ETSETB).
  • Màsters: Màsters associats, biomèdic, processos químics, nuclear i transports.
  • Es preveu que en un futur el campus Besòs aculli més graus i màsters.

Tema econòmic:

Inversió de 102 milions d’euros dels quals 20 milions d’euros són del fons FEDER (que s’han de justificar al desembre 2015 amb l’entrega d’edificis). Els fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolumapent Regional) va subvencionar  la construcció del Campus Besós  gràcies a l’acord amb l’antic equip rectoral. Dels 82 milions restants, hi ha 17.5 milions d’euros en prèstec que s’estan pagant i la resta és el finançament la Generalitat.

Aquest préstec s’havia de justificar amb la construcció d’una part del campus, concretament dels edificis actualment construïts (A, C i I). La idea original era traslladar a tota l’ETSEIB al nou campus.

Tot això s’ha de contextualitzar, ja que quan es va començar a moure la construcció del Campus Besós, era la època del “boom” de la construcció, on el negoci del moment era construir i després vendre a un preu molt més elevat (el que se’n diu especulació immobilística). Es de suposar que a la UPC li interessés construir molt més barat amb aquest prèstec per moure tota una escola i així poder especular amb un edifici situat enmig de la Diagonal.

Quan arriba la crisis la UPC es troba amb que les coses ja no pinten tant bé com esperaven, però els diners rebuts s’havien de justificar igual, de manera que no es podia paralitzar la construcció del campus (almenys de la part subvencionada). De fet, paralitzar les obres suposava tornar el crèdit i no tenir un nou campus, és a dir, parar les obres costava molt més que finalitzar-les.

Tot i això, recordem que avui en dia només està acabada la part del campus finançada amb els fons FEDER, la resta segueix en obres aparentment sense avançar.

Afectació a l’ETSEIB:

  • Perd dos Graus: Eng. Química i Eng. Materials.
  • Guanya el màster en Energies.

Termini per acabar de tancar els acords amb ETSEIB i EUETIB:

FINALS DE MAIG

Intervenció de la directora de l’ETSEIB, Neus Cónsul:

GRAN PÈRDUA, però entén que s’hagin de “complir compromisos”.

Eixos afectats:

  • Projecte acadèmic: pèrdua molt important que cal suplir d’alguna forma. Cal refer mapa de títols a l’ETSEIB ja que només es queda amb un únic Grau, el d’Industrials, que no té atribucions (es planteja posar-ne). Oferta per acollir el Grau en Energies.
  • Recerca: La recerca disminueixen a l’ETSEIB, ja que els grups que més aporten en aquest sentit són els departaments de Eng. Química. Potser cal plantejar implementar nous grups de recerca en els àmbits ja existents (robòtica, 3D, informàtica, fabricació…)
  • Personal: PDI: Mateixa política als dos centres; que hi hagi bon dimensionament.

PAS: afectació molt gran, urgeix conèixer què i com marxarà.

  • Instal·lacions: Reacondicionament dels espais que queden buits.

Resposta del rector a la directora:

  • Els compromisos entre UPC i Generalitat ja són prou complicats.
  • Les partides econòmiques ja són prou justes.
  • Està en desacord en que el Grau d’Energies s’imparteixi a l’ETSEIB, tot i que s’ha de parlar. Cita: “No es tracta de desmuntar entorns, sinó de consolidar el Campus Besòs”.
  • Tema atribucions: és fàcil donar-ne però es corre un risc ja que el 30-40% dels estudiants que acaben el Grau d’Industrials fan a la mateixa escola el màster MUEI.